Disclaimer

Disclaimer

De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld vanuit Parnassia Groep en haar samenwerkingspartners. Parnassia Groep is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie.

Cookiebeleid

Parnassia Groep maakt op de website gebruik van cookies. Dit zijn eenvoudige, kleine bestandjes met gegevens die op de harde schijf van uw computer opgeslagen worden. Parnassia Groep maakt gebruik van tijdelijke cookies voor functionele en statistische doeleinden. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om de website gebruikersvriendelijker te maken. Tijdelijke cookies worden na bezoek van de website gewist.

U kunt cookies uitzetten. Dit doet u in uw internetbrowser. Als u in uw browser het gebruik van cookies heeft uitgezet kunt u nog steeds de meeste onderdelen van de website bezoeken.

Klikgedrag

Op alle websites van Parnassia Groep worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Bezoekers worden niet geïdentificeerd en we anonimiseren alle statistische gegevens, bijvoorbeeld door het verwijderen van uw IP-adres, voordat statistische data wordt verwerkt. Het gaat om gegevens zoals de meest bezochte pagina's. Wij gebruiken deze informatie om de website steeds gebruiksvriendelijker te maken. Op deze manier kan Parnassia Groep u zo goed mogelijk van dienst zijn.

Privacybeleid

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in onze organisatie. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Dit privacybeleid is van toepassing op de gegevensverwerking door de Parnassia Groep waaronder de website. Parnassia Groep  is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van derden en andere sites en bronnen.  

Parnassia Groep respecteert de privacy  en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld.

Welke gegevens worden door Parnassia Groep verwerkt?

Persoonsgegevens:

Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie die herleidbaar is tot een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen. Denk daarbij aan: naam, adres, burgerservice nummer, telefoonnummer, informatie over psychische klachten en verzekeringsgegevens.

Doelstelling gegevensverwerking

De persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben wij nodig om aan u de door u verzochte dienstverlening te kunnen bieden, om ons te verantwoorden ten aanzien van de kosten (ziektekostenverzekeraar of gemeente) en de inhoud van de zorg (Inspectie voor de Gezondheidszorg). 

Parnassia Groep houdt voor iedere patiënt een elektronisch patiëntdossier bij. Zorgverleners registreren hierin systematisch iedere patiëntgebonden activiteit en andere gegevens die van belang zijn voor goede en veilige hulpverlening aan de patiënt en voor de verantwoording en toetsbaarheid van het medisch handelen.

Uw elektronisch dossier wordt veilig opgeslagen op het gesloten netwerk van Parnassia Groep.  Er zijn technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om uw elektronisch dossier te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, wijziging en vernietiging.

Behoudens wettelijke verplichtingen deelt Parnassia Groep geen patiëntgegevens met derden, tenzij er expliciete en specifieke toestemming is van de patiënt. In uitzonderingsgevallen handelt Parnassia Groep conform de Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens van het KNMG.

Indien de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar gebruikt Parnassia Groep de privacyverklaring

Parnassia Groep bewaakt de privacy van de patiënt door alleen zorgverleners die rechtstreeks betrokken zijn bij de behandeling van de patiënt, toegang te verschaffen tot het patiëntdossier. Voor een aantal medewerkers is met oog op de borging van de kwaliteit en continuïteit van de zorg hiervoor een uitzondering voor gemaakt (buiten-autorisatie functie). In principe kunnen zorgverzekeraars medische gegevens opvragen bij Parnassia Groep in geval van het verlenen van toestemming voor bepaalde vormen van behandeling (machtiging door de zorgverzekeraar), en in het kader van materiële controles.

In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken moet worden, zoals bij suïcidegevaar of vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld, handelt Parnassia Groep conform de richtlijnen van de beroepsgroep en wettelijke regelingen, zoals de Wet Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de daaruit voortvloeiende kindcheck. In voorkomende gevallen vraagt Parnassia Groep het controleplan op bij de zorgverzekeraar.

Parnassia Groep heeft een overeenkomst met Stichting Benchmark GGZ (SBG) over het aanleveren van benchmarkgegevens. Hieronder vallen onder andere ROM-instrumenten en de Consumer Quality Index. Deze gegevens worden niet herleidbaar aangeleverd aan SBG.

In geval van gegevensverstrekking ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek is toestemming van de patiënt vereist, tenzij het niet-herleidbare gegevens betreft.

Waar en hoelang worden uw persoonsgegevens door ons opgeslagen?

Uw persoonsgegevens worden niet bewaard op onze internetservers maar direct versleuteld verzonden naar onze systemen en gewist van onze publieke online omgevingen. In onze systemen wordt de bewaartermijn toegepast die we verplicht zijn op grond van een wettelijk voorschrift. 

Het medisch dossier wordt bewaard conform de wettelijke termijn van 15 jaar of zoveel langer voor zover uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit.

Ten behoeve van de bescherming van uw persoonsgegevens hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies of onrechtmatige verwerking van die gegevens te voorkomen.  

 Naast de reguliere beschermingsmaatregelen die voor al uw persoonsgegevens gelden, worden gevoelige persoonsgegevens versleuteld verzonden, zodat een onbevoegde derde geen kennis kan nemen van die gegevens.  

Wijziging en verwijdering van uw gegevens

De patiënt heeft, binnen de termijn van wettelijke bewaarplicht, recht op inzage en op een afschrift van zijn patiëntdossier. Hij kan hierom verzoeken bij zijn regiebehandelaar. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Parnassia Groep zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren

Verder heeft de patiënt krachtens de wet recht op correctie indien opgenomen feitelijke gegevens niet kloppen. Ten slotte kan hij een verzoek tot vernietiging van zijn dossier  bij de geneesheer directeur indienen. Parnassia Groep kan dit laatste met redenen omkleed weigeren.

Vragen en feedback

Parnassia Groep neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via informatie@parnassiagroep.nl.